Nøkkelopplysninger 2022-2023

5 Handlingsplan 2022-2023

Handlingsplanen er forankret i skolens pedagogiske plattform/verdisyn, TFFK sin strategiplan for videregående opplæring 2018-2022 med fokusområdene Tilpasset opplæring, Læringsmiljø, Vurdering og skolens resultater fra forrige skoleår.

Strategier gitt av Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for skolene som heter «Samspill for bedre læring». Visjonen i planen er «Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring».

Den har 3 hovedfokusområder:

Læring: Bruke prinsipper for god underveisvurdering systematisk for å styrke læringsprosessene.

Kvalitet og samspill: Bygge lærende nettverk hvor aktører utvikler og deler kunnskap, kompetanse og erfaringer i samspill med hverandre. Involvere aktørene i utviklings- og læringsprosesser hvor de møtes med tydelige forventninger, får tilbakemeldinger på arbeid som utføres, får råd om mulige forbedringer og kan vurdere egen innsats.

Arbeids- og læringsmiljø: Involvere elevene og lærlingene i utviklingsprosesser i skole og lærebedrift. Utvikle personlige ferdigheter som setter elever og lærlinger i stand til å gjøre valg som fremmer positiv individuell utvikling.

Tiltak

 • Skolen tilrettelegger for møtearenaer og møtetid slik at alle ved skolen kan arbeide sammen for en bedre skolehverdag – samhandling, refleksjon og støtte til hverandre.
 • Fokus på læringsmiljø, Tilpasset opplæring og vurdering
 • Fokus på elevrådet sin rolle i skolen og etablere et fungerende skolemiljøutvalg
 • Elevmedvirkning er fokus i timene og sammen med kontinuerlig oppfølging av elevrådet styrke dialog mellom kontaktlærer og klassetillitsvalg (MMS)
 • Nærværsteamet og Spesialpedagoger setter i system oppfølging av elever med behov utover faglærer og kontaktlærer sitt ansvarsområde (MMS)
 • Implementering av fagfornyelsen - Samarbeid og refleksjon innenfor fag, på tvers av fag, på avdelinga og i skolefellesskap. Implementering av skolens handlingsplan.

Mål

 • Antall elever som fullfører og består skal være over 90 %
 • Godt miljø på skolen. Det er samhold i klassene og vi har positiv samhandling på tvers av klasser, trinn og studieretninger. Vi snakker positivt om hverandre og vi hilser på hverandre.
 • All undervisning ved skolen foregår etter prinsippene for vurdering for læring
  1. Elevene må kjenne til de ulike målene i læreplanen
  2. Elevene skal vite hvordan de blir vurdert og hva som kreves i hvert fag
  3. Elevene skal få tilbakemelding på sitt arbeide og fremovermelding om hva som kan forbedres både når det gjelder ferdigheter og arbeidsmetoder

Alt arbeidet med faget er konkretisert i en årsplan som spesifiserer hva man skal læres, arbeidsmetoder og vurdering.

Til toppen