Reglement for internat og hybelhus

Skolens formål for hybeldriften

Skolens primære formål for utleie er å sikre elevene gode boforhold. Gjennom regler, personlig tilstedeværelse og oppfølging skal skolen sørge for et trygt og godt sosialt fellesskap. Alle som leier hybel har ansvar for å bidra til dette. Leietakeren må sette seg inn i informasjon, regler og retningslinjer som gjelder for hybelhusene og internatet, - og delta på felles møter.

Leiekontrakt mellom Senja videregående skole og elever som leietakere

Leiekontrakten inngås mellom Senja videregående skole og leietakeren. Leieforholdet er knyttet opp mot at leietakeren har elevstatus ved skolen. Dersom en leietaker slutter å møte på skolen, eller møter sjelden, vil kontrakten bli vurdert sagt opp. Utleiekontrakten har normalt 1– én – måned gjensidig oppsigelsesfrist. Svært alvorlige brudd på utleiereglementet kan føre til at leiekontrakten sies opp med øyeblikkelig virkning. Dersom umyndige leietakere sier opp leiekontrakten, er oppsigelsen først gyldig etter at både leietakeren og foresatte som har inngått kontrakten har undertegnet oppsigelsen av denne. Rektor, eller den han bemyndiger, kan si opp leieavtalen på vegne av skolen.

Hybel og fellesområder, renhold og ansvar

Leietaker har ansvar for å holde rommet sitt og fellesarealer rent og i orden. Eget utstyr for vasking må tas med av den enkelte beboer.
Svært mye rot på hybelen og manglende vask på fellesarealene eller rom kan føre til at leiekontrakten blir sagt opp. Romvask/fellesvask skal utføres hver uke, og skal godkjennes av personalet. Ved denne sjekken utført av personalet, skal elevene være til stede. Manglende tilstedeværelse anføres som ikke godkjent rengjøring. Leietakeren er også ansvarlig for rydding rundt hybelhusene/internatet og eventuell nødvendig snømåking (gjelder hybelhus). Hus- /korridortillitsvalgt er ansvarlig for at dette skjer. Hybelen og fellesarealene skal være rengjort av leietaker og inspisert av personalet ved utflytting. Før utflytting skal renhold godkjennes av personalet. Om renholdet ikke er godkjent før utflytting, kan leietaker bli fakturert for vask av rom/hybel og tildelt område. 

Fellesbestemmelser

Ved skolestart sørger personalet for at leietakerne velger tillitsvalgt m/vararepresentant for hvert hybelhus/internatkorridor. Tillitsvalgte skal være leietakernes kontaktperson ovenfor internatleder og skolens ledelse i husspørsmål.

For internatet

Tillitsvalgt har blant annet ansvar for å levere inn ønskeliste for mat til kantina, sørge for orden i fellesrom og ellers bistå personalet ved behov.

For hybelhusene

Leietakerne skal i fellesskap, under ledelse av tillitsvalgt, organisere arbeidsdelingen for felles oppgaver med hensyn til følgende:

Sette opp turnus for bruk av kjøkken samt organisere vaske-/ryddeliste

Se til at leksetiden overholdes

Sette opp turnus for renhold og orden i fellesrom, samt vaskeliste

Lage regler for bruk av vaskerom

Organisere rydding rundt huset og snømåking

Organisere interne kjøreregler og andre oppgaver som det er naturlig at beboerne løser selv, og som faller utenfor reglementet

Rutinene som leietakerne setter opp skal godkjennes av internatleder. Dersom en leietaker ikke vil følge opp de felles oppgavene, kan leiekontrakten sies opp.

Parkering

Parkering skal skje på angitte plasser

Ro

Leietakerne har i fellesskap ansvar for at det til enhver tid hersker ro og orden i og utenfor hybel/hybelhuset. Ved spilling av musikk skal det vises hensyn til andre beboere, og til klokkeslettene under. Ved brudd på reglene om ro, kan det gis sanksjoner og videre kan kontrakten oppheves. 

Mellom kl. 18.00 og 20.00 skal det være generell ro for leksetid. Leietakere og utenforstående må respektere leksetiden. Personalet påser at leksetiden overholdes.

Besøkende skal være ute av rommene og huset senest kl. 23.00. Dette gjelder både andre internat-/ hybelhusbeboere og besøkende utenfra. For besøkende utenfra er det heller ikke tillatt å oppholde seg på selve uteområdet etter kl. 23.00.

Ytterdøra låses av den siste som forlater hybelhuset. Etter kl. 23.00 skal ytterdøra alltid være låst. Dette av hensyn til leietakernes eiendeler og sikkerhet. På internatet låses dørene automatisk.

Det skal være ro etter klokken 23.00 og alle skal være på egne rom.

Gjester

Overnatting av gjester er kun tillatt unntaksvis og dersom internatleder tillater det. Gjester skal også følge reglementet for internat og hybelhus, og kan på lik linje med beboere bli erstatningspliktig ved skader eller hærverk. 

Overnatting på fellesrom er ikke tillatt, hverken for leietakere eller gjester.

Det er ikke tillatt å ha besøk av medelever eller andre på hybelhuset/internatet i skoletiden.

Det er ikke anledning å ha besøk på hybelhus eller internat de to første ukene ved skolestart. Unntaksvis kan besøk avtales med Internatleder eller personalet. 

Våpen

Det er ikke tillatt å oppbevare våpen og ammunisjon i hybel eller fellesareal. Ved henvendelse til skolekontoret kan en få tillatelse til å oppbevare skytevåpen og ammunisjon i skolens safe.

Kjæledyr

Det er ikke tillatt å holde kjæledyr i hybelhuset/internat. Som kjæledyr regnes ikke førerhund for blinde og svaksynte.

Sykdom

Leietakeren har selv ansvar for å stå opp og gå på skolen i rett tid. Sykdom skal meldes til personalet og skolen snarest via telefon. Ved sykdom skal elevene dra hjem.

Eleven har ikke rett til refusjon av kost ved sykdom (fravær fra internat) som varer under 3 dager. Ved fravær over 3 dager, må sykemelding/legeerklæring leveres dersom det skal refunderes kostpenger.

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke tillatt å bruke/oppbevare alkohol, andre rusmidler, brukerutstyr på hybler/internat eller på skolens område. Det er heller ikke tillat å vise seg i alkohol-/ruspåvirket tilstand på internat/hybelhus og på skolens områder. Leietaker er ansvarlig for at alkohol, andre rusmidler, emballasje, tomgods eller brukerutstyr ikke finnes på sin egen hybel eller fellesareal. 
Å være tilstede på rom hvor det nytes alkohol eller andre rusmidler oppfattes som delaktighet, og anses som brudd på reglementet. Alkohol som blir funnet blir beslaglagt og tømt ut. Emballasje eller andre gjenstander som er knyttet til bruk av rusmidler, vil bli tatt som bevis for bruk av rusmiddel. (Funn av tomgods/emballasje fra rusmidler på den enkeltes rom vil altså være tilstrekkelig for utvisning eller oppsigelse). 

Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av narkotika vil politiet bli kontaktet.

Brudd på denne regelen medfører utvisning/oppsigelse. 

Røyking og snus

Røyking, e-sigarett og bruk av snus er ikke tillatt på internat og hybelhus, eller på skolens område. Brudd på forbudet kan medføre oppsigelse. 

Brannsikkerhet

Alle som bor på hybel plikter å opptre ansvarlig for å unngå brannfare. Av sikkerhetsmessige årsaker må beboere som overnatter hjemme/andre steder, gi beskjed om dette til personalet. Leietakerne er pliktige til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

Brannvernutstyr er til for beboernes sikkerhet, og skal under ingen omstendighet brukes til annet enn ved brann.
Fastmontert utstyr skal under ingen omstendigheter tildekkes eller ødelegges. 

Inspeksjon

Utleieren, vanligvis representert ved internatleder/personalet, har adgang til rommene uten at leietaker er med. Dette først og fremst av hensyn til leietakernes sikkerhet ved eventuell sykdom. Regelen gjelder også ved berettiget mistanke om ureglementerte forhold. Ansatt skal ved bankesignal eller ved verbalt uttrykk, klart signalisere at en vil komme inn. Dersom leietakeren oppholder seg på rommet, men unnlater å svare, må vedkommende regne med at ansatte kan låse seg inn på rommet ved slike tilfeller som er beskrevet.

Helger og ferier

Hyblene er stengt i helgene og i alle ferier. Leietakere som er bosatt utenfor Troms og Finnmark fylke kan gis dispensasjon av internatleder. Andre kan gis dispensasjon ved spesielle tilfeller etter begrunnet søknad.

Betaling

Leietaker forplikter seg til å betale husleie i rett tid. Uteblivelse av betaling kan medføre utvisning og/eller opphør av kontrakten. Normalt betales husleien en måned på forskudd.

De som ikke betaler inn fastsatt beløp til forfall, vil bli oppsagt fra sin internathybel med 14 dagers varsel.

Brudd på reglementet

Rektor, eller den han bemyndiger, har fullmakt til å utvise leietakere fra internatet og hybelhusene ved brudd og/eller gjentatte brudd på dette reglementet.

Utflytting

Ved ferier skal leietakeren forlate hybelen samme dag som skolen slutter. Internatet/hybelhusene er stengt i sommerferien. Leietakeren skal normalt flytte ut ved skoleslutt om våren, slik kontrakten tilsier. Leieforholdet (kontrakten) opphører normalt samme dag som skolen slutter om våren. 

Før utflytting skal rommet og fellesarealene være rengjort av leietaker og inspisert av personalet. Dersom rengjøring ikke er godkjent ved utflytting, vil utgifter for manglende vask faktureres beboer.

Erstatningsplikt

Leietakeren må erstatte skader/hærverk eller mangler som denne påfører hybelen eller fellesarealer. Leietakere som bor på samme hybelhus er solidarisk ansvarlig for fellesrommenes inventar og utstyr som deles av husets beboere, dersom det ikke fremkommer opplysninger som hefter ved en bestemt person.
Ved tap av nøkler/kort, vil det tilkomme ekstra kostnad for utlevering av ny. 

Internat/hybelhus har ikke ansvar for tap av verdisaker. Derfor er det viktig at leietaker alltid låser rommet/huset når han/hun forlater det.

Reglement oppdatert juni 2024.