Møtte elevene for å diskutere bærekraftig utvikling

Reindrift, naturvern og kraftselskap møtte elevene for å diskutere bærekraftig utvikling. Senja vgs tok på fagdagen 15.mars utgangspunkt i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling for elever i biologi og fysikk.

Fra reindrifta stilte Reiulf Aleksandersen som har erfaring med vindkraftverk med utenlandske eiere på sitt viktigste vinterbeite på Kvaløya. Fra Forum for natur og friluftsliv i Troms stilte Jann Oskar Granheim (styreleder). Forretningsutvikler Geir Håvard Hansen stilte opp fra Troms Kraft. Ungt Entreprenørskap representert med June Pettersen har vært hentet inn av Senja kommune, og har gitt oss uvurderlig hjelp i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Fra Senja vgs bidro, i tillegg til elevene, faglærerne Roar Jørgensen og Leon Johanson (biologi) og Kristine Bjørnsen (fysikk). Kine Skogås Fristad, som er rådgiver for landbruk og miljøforvaltning, representerte Senja kommune.

Senja kommune er nå i startfasen på ny klima- miljø og energiplan, og ungdommer ved Senja vgs skal, sammen med utvalgte bedrifter, delta i denne prosessen. Prosjektet heter Drivkraft og fagdagen var også en del av prosjektet. Senja kommune leder dette 4-årige innovasjonsprosjektet - hvor ungdom og næringsliv er med i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner. Prosjektet er igangsatt av Nordavind utvikling og støttet av Forskningsrådet.

Fagdagen ble innledet med foredrag fra reindrift, naturvern og kraftselskap og avsluttet med en workshop der elevene jobbet i grupper og ga innspill til Senja kommunes aktuelle problemstillinger innen «det grønne skiftet» med vekt på fornybar energi og energiøkonomisering. Elevene jobbet godt med problemstillingene, og alle 10 gruppene ga innspill skriftlig til Senja kommune. En av gruppene i hver biolog 1- klasse, og en gruppe fra fysikk 1-klassen, presenterte i tillegg sine vurderinger muntlig for Senja kommune og Troms Kraft.

Vindmølleparken påvirker atferden til reinen på Kvaløya. Reiulf forklarer om utfordringene med vindkraftanlegg for gjennomføringen av reindriften. Roar Jørgensen

 

Problemstillingene til workshop 15. mars om fornybar energi fra Senja kommune.

  1. Drøft kort fordeler og ulemper ved vindkraft. Bør Senja kommune legge til rette for utbygging av vindkraft i områdene der det er lite energi eller bør vi satse på andre alternativer?

 

  1. Bør Senja kommune legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon? I så fall hvilken type kraft bør man prioritere?

 

  1. Det har kommet ut en rapport som sier at det er stort potensiale for å utvikle småkraftverk flere steder i Norge. Er dette noe som man også bør gjøre i Senja kommune?

 

  1. Nasjonalt er det et stort potensiale for energisparing og energieffektivisering. Hvordan kan Senja kommune legge til rette for at husholdningene kan spare energi og gjøre husene mer energieffektive?

 

  1. I dag bruker vi elektrisk energi til oppvarming av hus og mesteparten av energikonsumet i Norge går nettopp med til oppvarming. Hvordan kan vi benytte oss a andre energikilder for å varme opp hus (ved, sentralvarme, bergvarme, bruk av sjøvann, varmepumpe)?

 

Her følger noen bilder som viser deltagerne under foredragene og workshopen.

Jann Oskar forklarer hvor mangelfull kartleggingene av naturen mange ganger er for konsekvensutredningene. Kartleggingene blir mange ganger gjort av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som gjør dette på frivillig basis. De trenger mer økonomisk støtte for å få gjort dette grundig nok. Roar Jørgensen Troms kraft ønsker å lytte til reindrifta og befolkningen i Troms. Roar Jørgensen Geir Håvard forklarer om utfordringene kraftselskapene har med å gjennomføre det grønne skiftet. Privatpersoner trenger mer strøm, det offentlige trenger mer strøm, industrien trenger mer strøm. Hvor skal den komme fra? Roar Jørgensen Fysikkelevene vurderer hvordan man kan gå over til alternative energikilder til oppvarming i små bygder. Roar Jørgensen June snakker om kreativitet. Roar Jørgensen Elever jobber med problemstillingene fra Senja kommune. Roar Jørgensen Elevene legger frem sine vurderinger. Roar Jørgensen