Nøkkelopplysninger 2023-2024

5 Handlingsplan 2022-2023

Handlingsplanen er forankret i skolens pedagogiske plattform/verdisyn, TFFK sin strategiplan for videregående opplæring 2018-2022 med fokusområdene Tilpasset opplæring, Arbeids- og læringsmiljø, Vurdering og skolens resultater fra forrige skoleår.

Strategier gitt av TFFK

Troms fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for skolene som heter «Samspill for bedre læring». Visjonen i planen er «Åpne dører for fremtiden. Lyst til å bli. Lyst til å lære. Lyst til å være".

For å arbeide mot denne visjonen har vi definert tre hovedmål for strategiperioden. Hovedmålene knytter seg opp mot tre strategiske områder.  Disse områdene er :

 • Tilpasset opplæring
 • Læringsfremmende vurdering
 • Arbeids- og læringsmiljø

I strategiperioden skal alle aktørene hos skoleeier, skoler og lærebedrifter arbeide for at:

 • At alle fullfører opplæringen og lykkes med å nå sine mål (Lyst til å bli)
 • At alle opplever tilpasset opplæring, i et kreativt og utforskende læringsmiljø, der vurdering virker læringsfremmende (Lyst til å lære)
 • At alle utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet (Lyst til å være)

Tiltak

 • Skolen tilrettelegger for møtearenaer og møtetid slik at alle ved skolen kan arbeide sammen for en bedre skolehverdag – samhandling, refleksjon og støtte til hverandre.
 • Fokus på læringsmiljø, tilpasset opplæring og vurdering

 • Fokus på elevrådet og skolemiljøutvalg (SMU) sin rolle i skolen. I SMU har elevene flertall
 • Elevmedvirkning er fokus i timene og sammen med kontinuerlig oppfølging av elevrådet styrke dialog mellom kontaktlærer og klassetillitsvalg (MMS)
 • Nærværsteamet og Spesialpedagoger setter i system oppfølging av elever som ekstra støtte til faglærer og kontaktlærer (MMS)
 • Implementering av Læreplaner-Kunnskapsløftet 2020 (LK-20) - Samarbeid og refleksjon innenfor fag, på tvers av fag, på avdelinga og i skolefellesskap. Implementering av skolens handlingsplan.

Mål

 • Antall elever som fullfører og består skal være over 90 %
 • Ha et godt miljø på skolen. Det jobbes med samhold i klassene og vi samhandler positiv på tvers av klasser, trinn og utdanningsprogram. Vi snakker positivt om hverandre og vi hilser på hverandre.
 • All undervisning ved skolen foregår etter prinsippene for vurdering for læring
  1. Elevene må kjenne til de ulike målene i læreplanen
  2. Elevene skal vite hvordan de blir vurdert og hva som kreves i hvert fag
  3. Elevene skal få tilbakemelding på sitt arbeide og fremovermelding om hva som kan forbedres både når det gjelder ferdigheter og arbeidsmetoder

 

Alt arbeidet med faget er konkretisert i en årsplan som spesifiserer hva man skal læres, arbeidsmetoder og vurdering.

Vurdering er årets hovedsatsningsområde.