Nøkkelopplysninger 2023-2024

22 Ordensreglement

Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven (Opl) § 3 – 7 og §3 – 8 og i Forskrift til opplæringsloven (Fopl). Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter vedtak i Fylkesrådet 13.10.09. Endret: 01.09.2010, 28.06.2011 (FR-vedtak 155/11) og 03.11.2014 (FR-vedtak 252/14)

Kap. 1 Formål og virkeområde

§1 Formål
Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig. Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. Reglementet er retningsgivende for vurdering av orden og atferd og er viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere Troms fylkeskommunes og skolens helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven og læreplaner.

§2 Virkeområde
Ordensreglementet er en fylkeskommunal forskrift, jf. Opl § 3 – 7. Reglementet gjelder alle videregående skoler i Troms og voksenopplæring i fylkets regi. Reglementet omfatter ikke rettigheter og plikter som er fastsatt i lov, forskrift eller regulert på annen måte.

Kap 2. Plikter

§ 3 Troms fylkeskommunes plikter

 • Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
 • Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av et godt læringsmiljø med oppfølging og veiledning underveis.
 • Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i henhold til kap. 3 i Forskrift til Opplæringsloven.
 • Behandle elevene med respekt og omtanke.

§ 4 Elevenes plikter (Regler for orden og atferd).

§ 4.1 Orden

 • Eleven plikter å møte punktlig til undervisning.
 • Eleven skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Ikke dokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår.
 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det læremateriell undervisningen krever.
 • Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig måte.
 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. Opl. Kap. 9 A.
 • Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole etter reglementets § 13.

 

§ 4.2 Atferd

 • Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre.
 • Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
 • Grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.) aksepteres ikke.
 • Elever ved videregående skoler har krav på tobakksfri skoletid (jfr. Tobakksskadeloven §25, §27 og 28 a.) All tobakksbruk er forbudt ved aktiviteter i skolens regi og i videregående skolers lokaler og uteområder. Røyking og snusing er forbudt. Forbudet omfatter også e-sigaretter, både med og uten nikotin.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
 • Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse med undervisning og prøver.
 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger og ihht gjeldende IKT- reglement for Troms fylkeskommune.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke.

Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/eller hvor kildehenvisning mangler kan føre til at eleven får lavere måloppnåelse i vurderingen av arbeidet enn den egentlig skulle hatt.

Kap. 3 Reaksjoner

§ 5 Kontrolltiltak:
Skolen kan iverksette kontrolltiltak for å sikre at forbudene mot oppbevaring av rusmidler, farlige gjenstander eller våpen, jf. § 4.2 overholdes. Det kan i den forbindelse foretas utvendig kontroll av elevens eiendeler og oppbevaringssteder som eleven disponerer på skolens område og i lokaler skolen leier. Skolens ledelse skal anmode politiet om bistand til å gjennomføre kontrolltiltak.

§6 Brudd på reglement:
Brudd på reglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf. opplæringsloven §3-8. Dersom forseelsen vurderes som et alvorlig brudd på skolereglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes. Tiltakene skal nedtegnes. Foresatte til elever som ikke er myndige, skal informeres i de tilfeller skolen anser det hensiktsmessig og ut fra alvorlighetsgrad.

§7 Refsingstiltak

 • Påtale og/eller anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen.
 • Bortvisning fra undervisningssøkt på inntil 2 timer etter lærers avgjørelse (Jfr. §3-8 i Opplæringslova).
 • Bortvisning for inntil en hel skoledag etter rektors avgjørelse.

§ 8 Særskilte tiltak:

 • Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil 5 skoledager etter rektors avgjørelse.
 • Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opl. § 3 – 8 etter vedtak av ansvarlig fylkesråd. Fylkesutdanningssjefen kan bortvise eleven inntil saken er avgjort.

Et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan medføre at eleven taper retten til videregående opplæring etter § 3 – 1 i opplæringsloven. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten (OT).

§ 9 Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader på skolens eller andre elevers utstyr, følger ”Lov om erstatningsansvar”.

§ 10 Særlig alvorlige brudd på ordensreglementet
Ved særlig alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, vil politianmeldelse bli vurdert. Dersom regelbruddet går ut over enkeltpersoner, er det fornærmede som må anmelde.

Kap. 4 Saksbehandling

§ 11 Innledende behandling
Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg, jf. Oppl. § 3 – 7, 4. ledd.

§ 12 Saksbehandling ved iverksetting av tiltak

§ 12 – 1 Refsingstiltak

Det enkelte tiltak skal dokumenteres, sammen med elevens eventuelle forklaring.

§ 12 – 2 Særskilte tiltak
Når særskilte tiltak vurderes iverksatt skal rektor

 • rådføre seg med elevens lærere, rådgiver eller sosialpedagogisk personale
 • vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, jf. Oppl. § 3 – 8, for eksempel hjelpetiltak og/ eller individuell kontrakt
 • sikre forsvarlig dokumentasjon

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

§ 13 Klageinstans

Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/ eller tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Troms. For andre vedtak er fylkeskommunen klageinstans.

Kap. 5 Særskilte ordensregler for Senja videregående skole

Særskilt ordensreglement for Senja vgs
Hva? Vedtak Forankring Ansvar Konsekvens
Drikke i timene Ja
Spise i timene Nei Særskilte ordensregler fra 2009 Faglærer Ordensanmerkning
Presis oppmøte til timene Ja Ordensreglementet Faglærer Ordensanmerkning
Lekser Ja Ordensreglementet Faglærer Ordensanmerkning
Bruk av PC i klasserommet Ja, etter den enkelte lærers bestemmelse. PC avslått - lokk nede ved timestart Ordensreglementet, Kvalitetshåndboka Faglærer Ordensanmerkning
Bruk av mobil Ikke i timene Ordensreglementet, Kvalitetshåndboka Faglærer Ordensanmerkning
Føtter på pultene i timene Nei Dette handler generelt om folkeskikk Faglærer

Faglærer melder til kontaktlærer. Anmerkningene registreres. Samarbeid med heimen foregår via kontaktlærer om ikke annet er avtalt.

5.1 Oppmøte og fravær

Eleven er forplikta til å møte til opplæringa i.h.t. § 3 i Opplæringsloven.

Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er av den grunn forplikta til å møte presis til hver time eller kunne vise til avtale med faglærer(e) om annen arbeidsform. Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringa i løpet av skoledagen, skal eleven alltid melde fra til kontaktlærer eller faglærer. Ved dagsfravær skal skolen ha melding om fravær allerede fra første fraværsdag. Fravær varsles gjennom Visma InSchool.

Faglærer varsler skriftlig til kontaktlærer og ansvarlig spesialpedagog når elever har manglende faglig progresjon.

 

5.2 Permisjon

Dersom du vet at du skal være borte fra undervisninga en dag eller mer, må du skriftlig melde fra til kontaktlærer på forhånd og legge dette inn i Visma InSchool. Et ønske om permisjon vil ikke bli avvist, men faglærer og kontaktlærer kan fraråde det dersom fraværet fra før er stort. Ved udokumentert fravær på 2 dager eller mer koples Nærværsteam inn. I eksamensperioder kan permisjon ikke innvilges.

5.3 Kroniske lidelser eller omsorgsansvar

Skolen skal legge til rette for ekstra opplæring, ekstra prøver og selvstendig studiearbeid for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og innsats fra elevens side.

5.4 Alt fravær føres på vitnemålet og kompetansebeviset

Fravær føres i hele dager og timer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Rektor kan avgjøre om fravær for den som er deltidselev, skal føres i dager og timer eller bare timer. For elever som skal ha kompetansebevis, skal fravær føres på kompetansebeviset.

Eleven kan kreve at årsak til fravær påføres dokumentasjonen, dvs. vitnemålet eller årskursbeviset, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet.

Dokumentasjonen leveres kontaktlærer. Kontaktlærer leverer nødvendige opplysninger til kontoret umiddelbart etter klasselærerråd i juni.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet på forhånd.

 

5.5 Fraværsoppfølging ved udokumentert elevfravær Senja videregående skole

 1. Fravær skal registreres fortløpende slik at kontaktlærer kan holde oversikt over fraværet til kontaktelevene sine. Ansvar: Faglærer
 2. Kontaktlærer kontakter eleven første fraværsdag hvis eleven ikke har gitt beskjed om fraværet. Elevsamtale hvis mer enn 2 dager fravær. Er eleven under 18 år orienteres også foresatte. Samtalene loggføres
 3. Dersom kontaktlærer ikke lykkes å oppnå kontakt med elev/foresatte, eller det udokumenterte fraværet fortsetter, henvender kontaktlærer seg pr e-post til Nærværsteam for bistand og videre oppfølging/veiledning og rådgivning. Ansvar: Kontaktlærer og avdelingslederDokumentasjon lagres i P360.
 4. Overstiger totalt udokumentert fravær 5 dager eller 10 enkelttimer, sender kontaktlærer ny e-post til nærværsteam. Ansvar: Kontaktlærer
 5. Eleven kalles inn til avklaringsmøte med OT, avdelingsleder og foresatte når eleven er under 18 år. Rådgiver og kontaktlærer deltar ved behov
 • Avklaringsmøtet har fokus på mulighetene for fortsatt skolegang, eventuelt legge oppfølgingsplan sammen med OT hvis skolegangen avbrytes
 • Eleven informeres om faren for å miste støtte fra Lånekassen
 • Kopi av referatet/oppfølgingsavtalen legges i P360 med kopi til kontaktlærer, rådgiver og avdelingsleder.
 1. Avdelingsleder følger opp med kontaktlærer om avtaler med eleven er fulgt opp. Hvis ikke eleven følger opp avtaler gjort i avklaringsmøte eller ikke svarer på henvendelser innen 14 dager:
 • Skolen sender brev til elev m/ eventuelt foresatte og ber klargjøring og/eller opphør av elevstatus grunnet manglende frammøte med frist på 14 dager. Ansvar: Kontaktlærer og avdelingsleder

5.6 Fravær som ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis jfr. Forskrift til Opplæringslovens §3-47

 

For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. politisk arbeid
 4. hjelpearbeid
 5. lovpålagt oppmøte
 6. representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fravær som skyldes helsegrunner etter prikkpunkt a ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Med dokumentert risiko for fravær etter prikkpunkt a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.  

Når det gjelder politisk fravær, så definerer skolen det slik: Det må foreligge en skriftlig søknad med dokumentasjon i forkant. For mer enn en dag avgjør ledelsen søknaden.

 

5.7 Organisert eller sjølstendig studiearbeid

Organisert eller sjølstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Ulovlig fravær, dvs. fravær som ikke kommer inn under det ovennevnte og som ikke er avtalt med faglærer/kontaktlærer på forhånd, er brudd på skolens reglement og vil derfor i tillegg bli behandla disiplinært. Det er din plikt å holde deg orientert om ditt fravær i hvert enkelt fag. Fraværet føres elektronisk av den enkelte faglærer.

5.8 10% fraværsgrense

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Udokumentert fravær over 10 % i et fag gir ikke rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 • Eleven må legge frem dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Fraværet gjelder i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.
 • Hvis udokumentert fravær over 10 % og under 15 % og årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han/hun likevel får karakter. Søknadsfrist er 12. januar for 1. termin og 1. juni for 2. termin.
 • Elever skal få et varsel om han/hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. Dette gis normalt etter passert 5 % fagfravær

Viser for øvrig til EK-handbok som ligger på skolens hjemmeside:

Elever og foresatte- IOVLSP-S-Retningslinjer - fraværsgrense i de videregående skolene i Troms

5.9 Vurdering av orden

De ulike forseelsene (ikke utfyllende) graderes etter følgende skjema:

Mindre alvorlig

Mindre alvorlige forseelser
Atferd Orden
Spising i undervisningen. Prate i utide. Ulovlig parkering. Forseintkomming. Glemming av bøker og utstyr. For sein innlevering av arbeider.

Alvorlige forseelser

Alvorlige forseelser
Atferd Orden
Røyking, også e-sigaretter / bruk av snus i skolens bygninger. Forstyrre/sabotere undervisningen. Ikke rette seg etter lærerens anmodninger. Uhøflig opptreden. Forsøpling og uorden på skolens område og fellesrom. Ikke anskaffet undervisningsmateriell/ utstyr/arbeidstøy innen fastsatte tidsfrister. Manglende innlevering av arbeider der dette ikke får konsekvenser for fagkarakteren.

​Svært alvorlige forseelser

Svært alvorlige foreelser
Atferd Orden
Beviselig fusk. Mindre hærverk/nasking. Opptre beruset på skolens område. Nyting/medbringing av alkohol. Mobbing/plaging av medelever eller ansatte. Forfalskning av underskrift. I særskilte tilfeller kan det medføre anmeldelse.

Ulovlige handlinger, totalt avvikende atferd

Svært alvorlige foreelser
Atferd Orden
Beviselig fusk. Mindre hærverk/nasking. Opptre beruset på skolens område. Nyting/medbringing av alkohol. Mobbing/plaging av medelever eller ansatte. Forfalskning av underskrift. I særskilte tilfeller kan det medføre anmeldelse.

​5.10 Veiledende grenser til bruk av fastsettelse av ordens- og atferdskarakter

God:

0-10 mindre alvorlige forseelser eller 1 alvorlig forseelse.

Nokså god vurderes brukt ved:

11-20 mindre alvorlige forseelser eller 2-3 alvorlige forseelser eller 1 svært alvorlig forseelse

Lite god vurderes brukt ved:

Mer enn 20 mindre alvorlige forseelser, 4 eller flere alvorlige forseelser, 2 eller flere svært alvorlige forseelser, 1 eller flere ulovlige handlinger / totalt avvikende atferd.

Det er også andre kombinasjoner av forseelser som kan gi grunnlag for å vurdere nedsatt karakter.

Men, slik Kunnskapsløftet er utformet er det alltid rom for at man skal kunne forbedre seg. Det vil si at en prikkfri vandel i f.eks. 2 – 3 måneder kan gi grunnlag for å slette tidligere synder siden det er sluttkompetansen som gjelder.

5.11 Kontakt skole-heim og informasjon

Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og heim, og foreldre og foresatte for umyndige elever har også krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målet med opplæringa.

Det inviteres til foreldremøte to ganger i vg1 (sept. og feb.) og 1 gang i vg2 (sept.) for klasser med elever under 18 år.

Vi tilby minst 1 planlagt og strukturert foreldresamtale til ikke myndige elevers foresatte på Vg1 og Vg2 i første halvår av skoleåret.

Elevene har generell rett til informasjon om rettigheter, plikter og andre praktiske opplysninger av betydning for opplæringa. I tillegg til skriftlig informasjon skal også reglene gjennomgås med elevene i begynnelsen av skoleåret. Elevsamtaler med hver enkelt elev om sosiale og faglige forhold etter oppsatt plan, første innen utgangen av andre skoleuka, den andre før utgangen av oktober, mens tredje samtale vurderes og gjennomføres innen mars måned.

Elev og foreldre eller foresatte for umyndige elever har ellers rett til følgende:

 • Melding om termin- og standpunktskarakterer
 • Begrunna varsel om fare for ikke vurdert, ikke bestått standpunktkarakter i fag og nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd
 • Melding ved gjentatte refsingstiltak
 • Partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilte tiltak
 • Informasjon når eleven får udokumentert fravær over 5 % i fag
 • 01.10. vurderer kontaktlærer, rådgiver og rektor om elever med sammenhengende fravær dagene før 01.10. gjør at de i realitetene er sluttet. Dette for at de ikke skal miste 1 års rettigheter til skolegang
 • Informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring eller skolegang, herunder behov for spesialundervisning
 • Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre
 • Informasjon om skolens reglement

5.12 Mobbing

Dersom elever bruker skoletiden til å trakassere medelever eller lærere via nett, er dette klart innenfor skolens ansvarsområde og reaksjoner ifølge skolens ordens-reglement kan nyttes. Atferd som har tydelig tilknytning til skolen, kan også falle inn under skolens ansvarsområde selv om det foregår utenfor skoletid.

Nettmobbing kan straffes etter straffeloven. Vurdering av om du blir mobbet er ei vurdering du gjør og skolen er forpliktet i å treffe tiltak, jmf. skolens mobbeplan.

5.13 Plagiat

Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommunikasjonsutveksling. Ved alle skriftlige arbeider er det derfor viktig at du er nøye med å oppgi kilder. Alle sitater må merkes.

Har du nyttet kilder som du ikke har oppgitt, kan dette oppfattes som fusk. På prøver vil det være slik at dersom elevene ikke oppgir kilder de har brukt, blir dette vurdert til lav måloppnåelse fordi eleven da ikke viser selvstendig kompetanse.

Det er ikke uproblematisk å lage et skille mellom plagiat og fusk. Det å utgi andres arbeid for eget verk er jo fusk og vurderes slik blant annet i høyere utdanning.

5.14 Kantinereglement

Skittent arbeidstøy i kantina er ikke tillatt – det vises ellers til § 4.2 Atferd, kulepunkt 1: Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre (informeres med oppslag på kantina).

5.15 Regler for låsing og lukking av vinduer og dører

Ansatte som har brukt et klasse-/grupperom, har ansvar for å påse at rommet er ryddet og at vinduer og dører er lukket når arbeidsøkta er over.

5.16 Regler for bruk av smittesluser

Skolen har ansvar for å gi elever og alle ansatte opplæring i bruk av smittesluser på husdyravdelingene. Elever og alle ansatte skal følge reglene for bruk av smittesluser.